• DX221383 MİSİNA 3.3mm 18m, SİYAH, BURGU

 • DX221384 MİSİNA 3.9mm 12m, SİYAH, BURGU

 • DX221382 MİSİNA 3.0mm 15m, SİYAH, BURGU

 • DX221381 MİSİNA 2.7mm 15m, SİYAH, BURGU

 • DX221364 MİSİNA 1.3mm 15m SARI

 • DX221385 MİSİNA KESİCİ

 • DX221372 MİSİNA 2.4mm 70m BEYAZ

 • DX221367 MİSİNA 2.4mm 12m TURUNCU

 • DX221366 MİSİNA 2.0mm 15m YEŞİL

 • DX221365 MİSİNA 1.7mm 15m MAVİ

 • DX221368 MİSİNA 3.5mm 40m SARI 6 KÖŞE

 • DX221371 MİSİNA 3.3mm 137m SARI 6 KÖŞE

 • DX221321 MİSİNA 3.3mm 45m SARI 6 KÖŞE

 • DX221304 MİSİNA 3.0mm 53m YEŞİL YUVARLAK

 • DX221305 MİSİNA 3.3mm 138m YEŞİL YUVARLAK