KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizi satın alan ve faydalanan kişiler dâhil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”)  uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, SEMAK A.Ş. olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir:

1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Aşık Veysel Sok. No.2 41400 Gebze KOCAELİ adresinde SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.   tarafından aşağıda açıklandığı üzere hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olmak suretiyle 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılacaktır.

2.Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verileriniz, şirket merkezi veya bayi müşterisi olmanız sebebiyle bayi kayıtlarının ve muhasebe kayıtlarının tutulması, alışveriş geçmişi oluşturmak ve taleplerinize uygun hizmet sunabilmek için tarafınızdan verilen beyanlarla temin edilerek hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde size verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, ticari ilişkilerin yürütülebilmesi için Bayi Portalimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla bazı kimlik, iletişim, alış veriş geçmişi, çerez kayıtları ve finansal bilgileriniz işlenmektedir. Ayrıca; Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, telefon, e-posta ve telefon mesajı aracılığıyla fiziki, yazılı, sözlü duyuru, reklam ve promosyon kampanyalarıyla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuat ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla şirketimiz birimleri, web sitemiz, e-portalimiz, internet, telefon ve e-posta aracılığıyla fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

• Açık rızanızın bulunması,
• Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
• Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için mevzuat gereği veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğunun bilincindedir.

Şirketimiz tarafından ilgililere at kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere hiçbir şekilde aktarılmamaktadır. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari ve adli kurum ve kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Semak A.Ş., kişisel verileri Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise söz konusu sözleşmede veya kanun ve ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel verilerinizin işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, hukuka aykırı ve yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları, bilgi gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması ve verilerin zarar görmemesi amacıyla teknik ve idari önlemleri almak ve uyarlamak konusunda yükümlülüğümüzün bilincindeyiz. Bu bilinç ile veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri, çeşitli yöntem ve güvenlik teknolojileri kullanarak kontrol ve denetimlerini gerçekleştirmekteyiz.

Şirketimiz, kurumsal portali üzerinden başka uygulamalara link verdiği durumlarda, link verilen uygulamaların veri güvenliğine ilişkin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:
Bu bilgilendirme ile yapılan açıklamalar kapsamında işlenen veriler ayrı ayrı dikkate alınarak gerekli bilgi güvenliği tedbirleri altında işlenmekte ve öncelikle ilgili yasalarda belirlenen saklama süresince veya herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca belirlenen uygun bir süre boyunca saklanmaktadır. İşleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda KVKK’na uygun olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilebilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile bu zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7.KVKK’ nun 11. Maddesi Gereği Uyarınca Haklarınız:
Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

8. Haklarınızı kullanabilmek için:
Kişisel Verileri SEMAK A.Ş. tarafından işlenen, veri sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, SEMAK A.Ş.  tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, SEMAK A.Ş. tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Veri Sahibi olarak, talep ve şikâyetlerinizi SEMAK A.Ş. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Aşık Veysel Sok. No.2 41400 Gebze KOCAELİ adresinde bulunan SEMAK KVK sorumlusuna şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla bir vekiliniz ile veya noter kanalı ile veya semak@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla elektronik posta ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapabilirsiniz. Şirket merkez adresimize yapılacak şahsi başvurularda kimlik ibrazı ve kimlik tespitinin yapılması zorunludur.
Şirketimize yapılacak her türlü başvuruda;

a.      Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b.     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c.      Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
d.      Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
e.      Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

SEMAK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

İletişim Bilgileri:
Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Aşık Veysel Sok. No.2 41400 Gebze KOCAELİ
Telefon: 0262 723 29 00  Fax: 0262 723 29 29
E-Posta: semak@hs01.kep.tr